Distances līgums

1. Definīcijas

Adrese - Pircēja norādītā adrese Rīgā vai tuvākajā Rīgas apkārtnē Preces saņemšanai, kuru Pircējs norādījis Interneta Veikalā, izdarot Pirkumu.

Interneta Veikals - veikals Internet adresē www.ltko.lv.

Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Tīkli”, reģistrācijas numurs 40003581898 un juridisko adresi Vienības gatve 200, Rīga LV-1058, Latvija.

Noteikumi - šie Noteikumi Pircējiem.

Pirkums - Pircēja veiktu darbību kopums Interneta Veikalā, tai skaitā, bet ne tikai, Noteikumu apstiprināšana un noteiktu personisko datu ievadīšana un apstiprināšana, kas nozīmē Pircēja nodomu iegādāties Preci, kas ir uzskatāms par civiltiesiska darījuma noslēgšanu starp Pircēju no vienas puses un Pārdevēju no otras puses.

Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kura Interneta Veikalā veic piedāvātās Preces Pirkumu, akceptējot Noteikumus un veicot citas noteiktās darbības.

Prece - civiltiesiskā apgrozībā brīvi esoša lieta, kura saskaņā ar tiesību aktiem var būt par pirkuma līguma priekšmetu un kura tiek piedāvāta iegādāties Pircējam Interneta veikalā.

2. Vispārējie noteikumi

Izdarot Pirkumu Interneta Veikalā, Pircējs noslēdz pirkuma līgumu ar Pārdevēju. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs Interneta Veikalā ir izvēlējies Preci, izdarījis Pirkumu un apstiprinājis savu piekrišanu Noteikumiem, tai skaitā Pirkuma un ar to saistīto pakalpojumu apmaksai.

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi

3.1. Pārdevēja pienākumi:

3.1.1. pircējam darīt zināmus šos noteikumus;

3.1.2. nodrošināt preču sortimentu, kvalitāti un pieejamību, to apraksta kvalitāti;

3.1.3. atgriezt pircējam naudas summu par pasūtījumu daļēji vai pilnībā, 14 dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, gadījumā, ja pasūtījums nav izpildīts vai ir izpildīts daļēji;

3.1.4. gadījumā, ja Pircējs izmanto ateikuma tiesības, Pārdevējs apņemās atmaksāt Pircējam atgriezto Preču summu 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces;

3.1.5. garantēt, ka Preces ir kvalitatīvas, atbilst patērētāju tiesību aizsardzības normām;

3.1.6. izskatīt Pircēja saņemtās sūdzības 10 dienu laikā no sūdzību iesniegšanas brīža, un rast tām risinājumu ne ilgāk kā 30 dienu laikā.

3.2. Pārdevējam ir tiesības:

3.2.1. izņēmuma gadījumos aizstāt pasūtīto Preci ar līdzvērtīgu, to iepriekš saskaņojot ar Pircēju, bet, ja pēc pasūtījuma saņemšanas Pircējs nav apmierināts ar aizstājējproduktu, tad Pārdevējs sedz izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu;

3.2.2. pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt pieeju Interneta Veikalā sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā ierobežojot vai pārtraucot iespēju izdarīt Pirkumu Pircējam, kas jebkādā veidā ir pārkāpis Noteikumu nosacījumus;

3.2.3. jebkurā laikā veikt grozījumus Noteikumos, publicējot pilnu jauno Noteikumu versiju Interneta Veikalā; 

3.2.4. nosūtīt paziņojumus ar prasību izpildīt atbilstošos šo Noteikumu nosacījumus Pircējam, kurš nepilda saistības, kuras uzņēmies, iepērkoties Interneta Veikalā;

3.2.5. celt pret Pircēju prasību tiesību aktos noteiktajā kārtībā gadījumā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt Preci vai ir maldinājis Pārdevēju.

3.3. Pārdevējs neatbild par nekorektu vai pretlikumīgu Interneta Veikala pakalpojumu izmantošanu.

3.4. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt komerciāla rakstura reklāmas materiālus elektroniskā veidā uz Pircēju saziņas līdzekļiem, ja vien Pircējs nav no tiem atteicies.

3.5. Pārdevējs apliecina, ka ir saņēmis atbilstošās licences un atļaujas preču realizācijai, kurām ar likumu ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi.

3.6. Pārdevējs garantē, ka Prece tiks sagatavota un nogādāta laikā un atbilstoši pasūtījumam, ja Pircēja sniegtā informācija, kas nepieciešama piegādei, būs pilnīga un patiesa (ieskaitot durvju kodus).

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir pienākums:

4.1.1. izdarot Pirkumu, iesniegt tikai patiesu, precīzu un nepārprotamu informāciju (t.sk. vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni);

4.1.2. informēt Pārdevēju par izmaiņām datos, kas var ietekmēt preces piegādes vietu un laiku, elektroniskās vēstules formā vai telefoniski;

4.1.3. parakstīt dokumentus, kas apliecina Preces saņemšanu no Pārdevēja;

4.1.4. pēc Pārdevēja lūguma, saņemot Preci, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;

4.1.5. neaizkavēt piegādātāju preču piegādes brīdī.

4.2. Pircēja tiesības:

4.2.1. nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi tiesību akti;

4.2.2. nosūtīt elektroniskā formā ieteikumus un sūdzības uz e-pasta adresi info@ltko.lv vai zvanīt Pārdevēja realizācijas daļai uz tālruņiem 26666199;

4.2.3. iesniegt sūdzības sertifikācijas iestādē gadījumā, ja Pārdevējs nav radis tām risinājumu 30 dienu laikā uz e-pasta adresi info@ltko.lv vai zvanīt uz tālruni 26666199;

4.2.4. atteikties no Pārdevēja izsūtītās komercinformācijas saņemšanas, rakstot uz e-pastu info@ltko.lv;

4.2.5. atteikties no veiktā pasūtījuma 12 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;

4.2.6. pēc Preces piegādes pārliecināties par piegādātās Preces atbilstību Pasūtījumam;

4.2.7. atteikties no Pirkuma līguma, nenorādot iemeslus, bez līgumsoda septiņu darba dienu laikā no dienas, kad prece piegādāta Pircējam.

4.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4.4. Pircējs apliecina, ka:

4.4.1. pilnībā atbild par sniegto datu patiesumu;

4.4.2. ir informēts par to, ka Pirkuma izdarīšana nozīmē piekrišanu Noteikumiem un, ja Pircējs nodara zaudējumus otrai darījuma pusei, Pircējam ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus;

4.4.3. pilnībā izprot Noteikumus un apzinās to, ka Pirkuma izdarīšana Interneta Veikalā ir juridiski saistošs darījums;

4.4.4. izdarot Pirkumu, ir apņēmies pilnībā veikt norēķinus par Preci Preces piegādes brīdī vai ar priekšapmaksu;

4.4.5. ir atbildīgs arī tādos gadījumos, ja Pārdevējs būs saņēmis viņa apstiprinājumu piegādei, bet Pircējs atteiksies pieņemt Preci vai būs maldinājis Pārdevēju;

4.4.6. atzīst Pirkuma izdarīšanas ietvaros elektroniskā formā nosūtīto informāciju par derīgu pierādījumu strīdu izšķiršanā.

5. Citi noteikumi

5.1. Prece atsevišķos gadījumos var atšķirties no attēlā redzamās, preču aprakstiem ir informatīva nozīme.

5.2. Pasūtījums tiks piegādāts par mājas lapā norādītajām piegādes maksām tad, ja pasūtāmo preču kopsumma būs ne mazāka par 20 (divdesmit) latiem. Gadījumā, ja pasūtījuma kopsumma ir mazāka par 20 (divdesmit) latiem, preču piegāde var tikt veikta par augstāku piegādes maksu par to iepriekš vienojoties ar Pircēju. 

5.3. Pasūtījuma kopsumma var nepārsniegt 20 latus gadījumā, ja Pircējs preci saņems Pārdevēja veikalā Rīgā, Tērbatas iela 78. Saņemot pasūtījumu Pārdevēja veikalā, piegādes maksa netiek piemērota.

5.4. Puses atzīst, ka informācijas apmaiņa starp pusēm elektroniskā veidā šo Noteikumu darbības ietvaros ir līdzvērtīga uz papīra rakstītu un parakstītu dokumentu apmaiņai.

5.5. Minimālais on-line līguma darbības laiks ir 24 stundas.

5.6. Strīdi, kas rodas starp iesaistītajām pusēm par šī Noteikumu nosacījumu izpildi, izšķirami pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā vienošanos neizdodas panākt, strīdi izšķirami tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

5.7. Šie Noteikumi sastādīti un izskatāmi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.